تراز نبشی چیست؟
تراز نبشی چیست؟
تراز نبشی چیست؟

تراز‌نبشی قطعه فلزی یا پلاستیکی به شکل L است. بر روی ترازهای‌نبشی، تراز حبابی کروی قرار دارد و برای شاقول کردن گوشه‌ها یا کنج‌ها استفاده می‌شود.

کاربرد تراز نبشی چیست؟

از ترازهای‌نبشی در ساختمان و بنایی می توان در کنار شمشه برای اطمینان از تراز بودن آن استفاده کرد. در نقشه برداری برای شاقول نگه داشتن میر یا شاخص کاربرد دارند.

تفاوت ترازنبشی و شاقول چیست؟

ترازنبشی با داشتن یک حباب دایره ای بر روی خود همانند تراز بنایی عمل می کند. در صورتی که این حباب در مرکز دایره قرار داشته باشد می توان از تراز بودن آن قسمت اطمینان پیدا کرد اما شاقول فاقد تراز است.

اشتراک گذاری