تراز نبشی چیست؟
تراز نبشی چیست؟

ترازنبشی قطعه فلزی یا پلاستیکی به شکل L است که بر روی آن تراز حبابی کروی جای گذاری شده و برای شاقول کردن گوشه یا کنج ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد تراز نبشی چیست؟

در ساختمان و بنایی می توان در کنار شمشه برای اطمینان از تراز بودن آن استفاده کرد و در نقشه برداری برای شاقول نگه داشتن میر یا شاخص کاربرد دارد.

تفاوت ترازنبشی و شاقول چیست؟

ترازنبشی با داشتن یک حباب دایره ای بر روی خود همانند تراز بنایی عمل می کند و در صورتی که این حباب در مرکز دایره قرار داشته باشد می توان از تراز بودن آن قسمت اطمینان پیدا کرد اما شاقول فاقد این تراز کروی است.