نرم افزار FlexOffice برای تخلیه توتال استیشن لایکا

نرم افزار FlexOffice یکی از یکی پرکاربرد نرم افزارهای برای توتال استیشن لایکا جهت تخلیه اطلاعات دوربین های نقشه برداری است. از FlexOffice برای طرحی و پیاده سازی نقط بسیار استفاده می شود.

شما می توانید نرم افزار LEICA FlexOffice Standard را از لینک زیر دانلود کنید.

شماره سریال نرم افزار (Licence key):
num: 10134243
key: 611IS26L0439MDX6GWF9